No Recent Activity

3 Tin nhắn khách thăm

  1. View Conversation
    Be tong tuoi be tong tuoi ha noi la Ph©n chia t*êng thµnh c¸c tÊm panel :
    + Khi thi c«ng t*êng trong ®Êt, tr*íc hÕt ph¶i ph©n chia t*êng theo chiÒu dµi thµnh nhiÒu ®o¹n thi c«ng víi mét ®é dµi nµo ®ã ®Ó phï hîp víi n¨ng lùc, tÝnh chÊt kü thuËt m¸y mãc kü thuËt hiÖn cã. Be tong tuoi be tong tuoi ha noi

    http://betongtuoihanoi.org/ http://betongtuoihanoi.org/
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3
About thoinay2406

Thông tin cơ bản


Date of Birth
July 1, 1984 (35)

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
56
Gửi mỗi ngày
0.03
Tin nhắn khách thăm
Total Messages
3
Most Recent Message
07-09-2014 02:34 PM
Thông tin chung
Hoạt động cuối
07-13-2014 03:52 PM
Ngày tham gia
06-24-2014
Referrals
0
Phiên bản Mobile